Git 打标签

创建一个含附注类型的标签

git tag -a v1.1 -m 'annotation'

用私钥签署标签

git tag -s v1.5 -m 'signed annotation'

轻量级标签

轻量级标签实际上就是一个保存着对应提交对象的校验和信息的文件

git tag v1.1-lw

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注